Wat is de Migrantenraad Breda

De Migrantenraad is een netwerk van actieve burgers die zich richt op het bevorderen van kansen voor bewoners met een immigrantenachtergrond in de gemeente Breda. Het netwerk bestaat uit personen met o.a. een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse, Afrikaanse, Iraanse, Nederlandse en Indonesische culturele achtergrond, die hun verantwoordelijkheid durven nemen en actief burgerschap willen bevorderen. De Migrantenraad bestaat uit een kerngroep, werkgroepen en adviseurs. Daarnaast participeert de Migrantenraad in diverse projecten en samenwerkingsverbanden.

Doelstellingen Migrantenraad Breda

De Migrantenraad streeft de navolgende doelstellingen na:

 • Ondersteunen, begeleiden en coachen van burgers en organisaties.
 • Ontwikkelen van het zelfbewustzijn van immigranten in de gemeente Breda.
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid en een proactieve sociale, economische en maatschappeijke participatie van de immigranten in de gemeente Breda.
 • Inspraak en advies geven aan gemeente, instellingen en organisaties bij het ontwikkelen, bewaken, beïnvloeden en meedenken van/over beleid op het terrein van diversiteit.
 • Fungeren als platform, waarin derden de gelegenheid wordt geboden hun visie, aanbod en vraag op divers(iteit en) maatschappelijk vlak naar voren te brengen.
 • Het stimuleren van maatschappelijke dialogen.
 • Het bevorderen van sociale cohesie in de gemeente Breda.

Werkgroepen

Binnen de Migrantenraad is een aantal werkgroepen actief, te weten:

 • Counseling Inloop Tielrodestraat
 • Counseling Incom
 • Counseling Inloop Moerwijk
 • Werkgroep diversiteit Brabantpark
 • Werkgroep Sociale Cohesie Vlierenbroek
 • Netwerk Sociale Cohesie Breda

Overlegorganen

Leden van de Migrantenraad hebben zitting in de navolgende overlegorganen:

 • Ouderen Overleg Breda (OOB)
 • Klankbordgroep WMO (KBG WMO)
 • Begeleidingscommissie Mantelzorg (begeleidingscommissie WMO)
 • PBO Breda Radio/TV

Ondersteuning aan organisaties

Momenteel ondersteunt en/of begeleidt de Migrantenraad een aantal organisaties: Stg. Mamio, Stg. Sterren van Morgen, Stg. Marokkaanse Vrouwen Cie De Heuvel en Stg. Theehuis De Heuvel.

Mentorschap en coaching

De Migrantenraad begeleidt een aantal jongeren en ouderen.